Regulamin Konkursu Imiennego Marka Kruszwila

1. Postanowienia ogólne.
1) Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia konkursu – Konkurs Imienny Marka Kruszwila, zwanego dalej „Konkursem” oraz warunki uczestnictwa w niniejszym Konkursie.

2) Organizatorem niniejszego konkursu jest HOMIES COMPANY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Ksawerów 3, kod pocztowy 02-656, KRS: 0000912088, REGON: 389501947, NIP: 521-39-34-551

2. Słownik użytych pojęć.
Ilekroć w Regulaminie użyte są poniższe pojęcia, należy je rozumieć zgodnie z przedstawionymi definicjami:
1) Organizator – podmiot odpowiedzialny za realizację Konkursu — Organizator – podmiot odpowiedzialny za realizację Konkursu — HOMIES COMPANY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Ksawerów 3, kod pocztowy 02-656, KRS: 0000912088, REGON: 389501947, NIP: 521-39-34-551
2) Uczestnik – osoba fizyczna, posiadająca konto w serwisie Instagram i biorąca udział w Konkursie organizowanym przez Organizatora zgodnie z niniejszym Regulaminem,
3) Użytkownik – osoba fizyczna, posiadają konto w serwisie Instargram,
4) Konkurs – przeprowadzone przez Organizatora przedsięwzięcie zgodnie z niniejszym Regulaminem,
5) Nagroda/y lub Prezent/y – wygrana w Konkursie przeprowadzonym przez Organizatora zgodnie z niniejszym Regulaminem,
6) Promotor – osoba posiadająca profil w serwisie Instagram, które zobowiązuje się promować Konkurs organizowany przez Organizatora zgodnie z niniejszym Regulaminem,
7) Sponsor – podmiot finansujący nagrodę możliwą do wygrania przez Uczestnika zgodnie z niniejszym Regulaminem,
8) „LIVE” – rozmowa na żywo z Uczestnikiem, który wygrał Konkurs organizowany przez Organizatora zgodnie z niniejszym Regulaminem.
9) Przewoźnik – przedsiębiorstwo zajmujące się w ramach swoich usług dostawą i transportem przesyłek.

3. Uczestnictwo i zgłoszenie do Konkursu.
1) Uczestnikiem Konkursu może zostać osoba pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoba powyżej 13 roku życia, która posiada zgodę przedstawiciela ustawowego/opiekuna prawnego do udziału w niniejszym Konkursie, jak również spełniająca poniższe kryteria:
a) profil uczestnika jest publiczny i posiada przynajmniej 3 zdjęcia, wśród których co najmniej 1 zdjęcie jest osobiste, gdzie widoczny jest wizerunek Uczestnika,
b) posiada konto założone w serwisie Instagram, które nie jest profilem fikcyjnym, i które zostało założone conajmniej 2 miesiąca przed przeprowadzeniem LIVE z ogłaszaniem zwycięzców konkursu, co podtwierdza jedna z publikacji. 
c) zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
d) dobrowolnie weźmie udział w Konkursie i wykona poprawnie zadanie konkursowe.
3) Uczestnikiem konkursu nie może być pracownik Organizatora oraz członkowie rodzin pracowników, w szczególności małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu.
4) Wraz z przystąpieniem do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę, iż w przypadku wygrania Konkursu zobowiązuje się do przekazania swoich danych celem wysłania przez Organizatora Nagrody oraz na przeprowadzenie „LIVE” z Promotorem,
5) Wraz z przystąpieniem do konkursu Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem oraz Polityką prywatności, jak również, że spełnia wszystkie wymagania uprawniające do udziału w Konkursie.
6) Celem udziału oraz zgłoszenia do Konkursu, Uczestnik zobowiązany jest wykonać zadanie konkursowe, które polega na udzieleniu prawidłowej odpowiedzi pod umieszczonym postem.
7) Zgłoszenie do Konkursu i wykonanie zadania konkursowego są jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na Politykę prywatności, stanowiącej załącznik do Regulaminu i pozostającego jego integralną częścią.

4. Czas trwania Konkursu.
1) Konkurs rozpocznie się w dniu 22.07.2022 o godz. 11:00 i będzie trwać do 29.07.2022 do godz 20:00, na profilu @kruszwil.

2) Organizator zastrzega sobie prawo przedłużenia Konkursu o dodatkowe 5 dni (120 godzin licznych od godziny zakończenia Konkursu wskazanego w pkt 1).

5. Zasady Konkursu.
1) Zadanie konkursowe polega na odpowiedzeniu przez Uczestnika na pytanie konkursowe, a następnie zaobserwowanie wszystkich Sponsorów. Uczestnik będzie zobowiązany również do wypełnienia innych zadań wskazanych przez organizator lub promotora konkursu, jeżeli takie zadania będą przewidziane w danym Konkursie.
2) Po zakończeniu Konkursu, Uczestnik wyraża zgodę na przeprowadzenie następnego dnia „LIVE” z Promotorem, o godzinie szczegółowo podanej przez Organizatora.
3) Nagroda zostanie wysłana do zwycięzcy Konkursu w terminie 15 dni roboczych od dnia zakończenia Konkursu. Za chwilę wysłania uważa się oddanie przesyłki z Nagrodą przewoźnikowi. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania przewoźnika oraz czas dostarczenia przez przewoźnika nagrody do Uczestnika, który wygrał Konkurs.
4) Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać niniejszego Regulaminu. Niedopuszczalne jest umieszczanie komentarzy i wpisów: wulgarnych, obraźliwych, nieobyczajnych, sprzecznych z prawem, sprzecznych z zasadami współżycia społecznego, reklamujących inne produkty, towary lub usługi, odnośników lub linków do innych profilów lub stron internetowych, zawierających treści pornograficzne. W takim przypadku Organizator ma prawo do wykluczenia Uczestnika z prowadzonego Konkursu.
5) Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia wpisu Uczestnika i jednocześnie jego wykluczenia w Konkursie w przypadku naruszenia jakichkolwiek postanowień niniejszego Regulaminu lub serwisu Instagram.
6) Organizator wyłoni zwycięzcę Konkursu w terminie 5 dni roboczych od dnia zakończenia Konkursu. Wynik zostanie przedstawiony w serwisie Instagram @your.day.agency/ na stronie internetowej @yourday.com.pl
7) Po wyłonieniu zwycięzcy Organizator skontaktuje się z Uczestnikiem, który wygrał Konkurs, w wiadomości prywatnej na profilu w serwisie Instagram. Uczestnik zobowiązany jest do podania w wiadomości prywatnej dane do wysyłki nagrody, w szczególności: imię, nazwisko, dokładny adres doręczenia przesyłki, telefon kontaktowy. W przypadku braku podania tychże danych w terminie 48 godzin od dnia wysłania wiadomości przez Organizatora do Uczestnika, Nagroda przepada bez prawa do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń przez Uczestnika od Organizatora.
8) Rodzaj nagrody zostanie określony na profilu Organizatora w serwisie Instagram.
9) Ilość nagród będzie każdorazowo wskazana we wpisie konkursowym. Jeden uczestnik może wygrać tylko jedną nagrodę. Uczestnik może zrzec się praw do otrzymanej nagrody, składając w tym celu Organizatorowi stosowne oświadczenie w formie pisemnej. Uczestnik nie może przenieść praw do Nagrody na osobę trzecią.
10) W przypadku naruszenia lub niespełnienia przez Uczestnika jakichkolwiek postanowień niniejszego Regulaminu, Uczestnik traci prawo do Nagrody.
11) Organizator pozostaje zwolniony z wszelkiej odpowiedzialności za brak możliwości dostarczenia przesyłki zawierającej Nagrodę z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, który wygrał Konkurs. Organizator pozostaje zwolniony z odpowiedzialności również w sytuacji podania przez Uczestnika błędnych danych do wysyłki, nieprawidłowego adresu zamieszkania, zwrotu przesyłki z uwagi na jej nieodebranie przez Uczestnika w terminie wskazanym przez przewoźnika, jak również podania adresu do wysyłki poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, gdyż wysyłka nagrody może nastąpić jedynie na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.
12. W przypadkach wskazanych w pkt 12), Organizator pozostaje zwolniony z obowiązku ponownej wysyłki Nagrody do Uczestnika, który wygrał Konkurs.
13) W przypadku braku możliwości doręczenia nagrody Uczestnikowi, który wygrał Konkurs, Organizator wyłoni kolejnego Uczestnika, zgodnie z procedurą wskazaną w niniejszym Regulaminie.

6. Prawa autorskie oraz zezwolenie na rozpowszechnianie wizerunku Uczestnika.
1) Uczestnik oświadcza, iż dokonany przez niego wpis jest jego samodzielnym i oryginalnym utworem, jak również, że posiada wyłączne prawo do udzielenia zezwolenia na korzystanie i rozporządzanie dokonanym wpisem, w tym jego opracowaniami.
2) Uczestnik oświadcza, że dokonany wpis nie będzie naruszać praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich i dóbr osobistych, jak również, iż osobiste oraz majątkowe prawa autorskie do utworu nie są ograniczone jakimikolwiek prawami osób trzecich oraz nie udzielono żadnej osobie licencji uprawniającej do korzystania z tego utworu. Uczestnik oświadcza również, że wpis nie był publicznie rozpowszechniany lub udostępniany za pośrednictwem jakichkolwiek środków przekazu.
3) Uczestnik oświadcza, że przenosi na Organizatora nieodpłatnie prawa majątkowe do utworu, bez jakichkolwiek ograniczeń co do czasu i terytorium, w zakresie wszystkich znanych w chwili dokonania wpisu pól eksploatacji, w szczególności na następujących polach eksploatacji:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu, poprzez wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką zapisu cyfrowego, audiowizualną, drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego,
b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utrwalono – wprowadzenie do obrotu w jakiejkolwiek formie, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
c) w zakresie rozpowszechniania w sposób inny niż określony w pkt b) – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, w tym w drodze publikacji elektronicznej, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieciach komputerowych, telewizji, Internecie, publikowanie na stronach internetowych
Organizatora,
d) wykorzystywanie na stronach internetowych oraz w utworach multimedialnych, do celów promocyjnych, reklamy, publikacjach, wprowadzenie do pamięci komputera i sieci multimedialnej w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów.
4) Uczestnik udziela Organizatorowi zezwolenia do dokonywania wszelkich zmian, przeróbek i modyfikacji utworu oraz do wykorzystywania ich w całości lub w części oraz łączenia z innymi utworami.
5) Uczestnik udziela Organizatorowi nieodwołalnego zezwolenia na wykonywanie zależnych praw autorskich do utworu, a także przenosi na Organizatora wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich. Organizator ma również prawo zbyć nabyte prawa oraz upoważnić osoby trzecie do korzystania z utworu.
6) Organizator ma prawo korzystać i rozpowszechniać utwór oraz jego opracowania bez oznaczania ich imieniem i nazwiskiem Uczestnika. Uczestnik upoważnia również Organizatora do wykonywania jego autorskich praw osobistych.
7) Przejście praw autorskich do dzieła nastąpi z momentem dokonania wpisu przez Uczestnika w serwisie Instagram. Przejście praw autorskich powoduje jednocześnie przejście na Organizatora prawa własności utworu.
8) Przeniesienie praw autorskich o których mowa powyżej następuje nieodpłatnie.
9) Uczestnik wyraża również zgodę na bezterminowe rozpowszechnienie swojego wizerunku w rozmowie „LIVE” oraz po jej przeprowadzeniu zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2021.1062, z późn. zm.), w szczególności w celach marketingowych i promocyjnych, bez jakichkolwiek ograniczeń czasowych i terytorialnych, w mediach społecznościowych i sieci internetowej, w tym do
dokonywaniu ewentualnych zmian graficznych w tym zakresie. Udzielone przez Uczestnika zezwolenie następuje nieodpłatnie.
10) Organizator pozostaje zwolniony z wszelkiej odpowiedzialności w stosunku do Uczestnika oraz osób trzecich w sytuacji, gdy złożone przez Uczestnika oświadczenia pozostają nieprawdziwe lub niezgodne z prawem.

7. Dane osobowe Uczestników.
1) Administratorem danych osobowych jest Organizator.
2) Szczegółowe zasady dotyczące danych osobowych zawarte są w Regulaminie prywatności, stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu.

8. Nadzór nad Konkursem.
1) Nadzór nad prawidłowym przeprowadzeniem Konkursu sprawowany jest przez Organizatora.
2) Organizator wskazuje, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, jak również żadną inną grą losową, wskazaną w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2020.2094, z późn. zm.).

9. Reklamacje.
1) Uczestnikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji w związku z przeprowadzonym Konkursem. Reklamacja może zostać złożona przez Uczestnika w trakcie prowadzonego Konkursu oraz w terminie 7 dni od dnia jego zakończenia.
2) Reklamacje składane są wyłącznie do Organizatora na adres e-mail your.day.giveaway@gmail.com
3) Organizator zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji oraz poinformowania o jej wyniku  Uczestnika w terminie 14 dni od daty wpływu na adres e-mail Organizatora.
4) W treści złożonej reklamacji Uczestnik zobowiązany jest wskazać swoje zastrzeżenia i uwagi wraz z uzasadnieniem.

10. Postanowienia końcowe.
1) Treść Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej yourday.com.pl. Regulamin wchodzi w życie z dniem 22.07.2022

2) Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany przez portal Instagram. Organizator oraz Uczestnicy zwalniają portal Instagram z jakiejkolwiek odpowiedzialności w związku z prowadzonym Konkursem.
3) Uczestnik nie ma prawa do wymiany wygranej Nagrody na jakąkolwiek inną formę, jak również nie przysługują mu żadne dodatkowe wynagrodzenia w tym zakresie.
4) Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania w każdym czasie zmian w niniejszym Regulaminie, jak również anulowania Konkursu bez podania przyczyny.
5) Treść Regulaminu zostanie udostępniona na stronie internetowej yourday.com.pl
6) Wszelkie ewentualne spory w związku z prowadzonym Konkursem będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
7) W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie
obowiązującego prawa.

Załącznik:
Polityka prywatności.